A A A

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Brudzewrss

Urząd Gminy Brudzew

adres: ul Turkowska 29, 62-720 Brudzew

Urząd Gminy Brudzew jest aparatem pomocniczym Wójta przy pomocy którego wykonuje on swoje obowiązki.

Wójtem Gminy Brudzew jest Cezary Krasowski

Urząd Gminy Brudzew realizuje zadania w zakresie:

 • spraw obywatelskich: meldunki, dowody osobiste, wpisanie do rejestru i spisu wyborców, zawieranie małżeństw, przyjmowanie zgłoszeń urodzenia dziecka, zgłoszenia zgonu;
 • spraw związanych z nieruchomościami: wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, podział nieruchomości, numeracja porządkowa;
 • spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczanie i egzekwowanie podatku: od nieruchomości, leśnego, rolnego od środków transportowych oraz w zakresie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej;
 • spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • spraw z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywanie wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • spraw z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarka odpadami, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji odpadowych, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, usuwanie i nasadzenia drzew i krzewów;
 • spraw z zakresu infrastruktury m.in.: utrzymanie dróg, zlecanie projektowania i budowy dróg oraz małej architektury, oświetlenie terenów publicznych;
 • potwierdzanie profilu zaufanego.

 

W jakich godzinach pracujemy

 • od poniedziałku do piątku – od 7.30 do 15.30

Sprawy można załatwić:

 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ulicy Turkowskiej 29 w Brudzewie;
 • listownie: pisząc pismo i wysyłając je na adres: Urząd Gminy Brudzew,
  Turkowska 29, 62-720 Brudzew;
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer: 63 279 83 33;
 • faxem wysyłając pismo pod numer: 63 289 20 49;
 • za pomocą platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;
 • za pomocą platformy komunikacyjnej Urzędu Gminy Brudzew znajdującej się na stronie internetowej: eurzad.brudzew.pl;
 • mailowo: pisząc wiadomość na adres e-mail ug@brudzew.pl